1- President – Mr. Akhilesh Shukla 

2- President – Mr. Santosh Bansal Vice 

3- Secretary – Mr. Purushottam Totlani 

4- Treasure – Mrs. Madhubala Suryawanshi 

5- Member – Mr. Prashant Dwivedi    

6- Member – Mr. Mohan Sharma

7- Joint Secretary – Mr. Pankaj Rai